Terms

1. Wstęp

1.1. Sklep SPEARPOINT™- STORE jest prowadzony przez markę SPAERPOINT która dalej nazywana jest „Sprzedającym”.
1.2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, dalej nazywana „Klientem”.
1.3. Towary dostępne w SKLEPIE nie mogą podlegać modyfikacjom na życzenie Klienta.
1.4. Ceny w sklepie podawane są w Polskich złotych (PLN/zł) i zawierają podatki.
1.5. Kontakt do sklepu:


e-mail: store@spearpoint.pl

2. Warunki korzystania ze sklepu.

2.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2.2. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta.
2.3. Klient ma możliwość dokonania zakupu bez konieczności rejestracji konta w sklepie. W takim jednak wypadku powinien, w formularzu zamówienia, podać aktualne dane do kontaktu (tel. lub adres e-mail).
2.3. Sprzedający oferuje następujące metody płatności za zamówienie:
a) przelew bankowy na konto sprzedającego;
2.4. W przypadku wybrania płatności przelewem bankowym, należność należy uiścić w ciągu 7 dni na podane niżej konto bankowe, w tytule podając numer zamówienia:
SPEARPOINT
63 1140 2004 0000 3402 7531 6752  m-Bank

2.5. Złożenie zamówienia, każdorazowo, wymaga zatwierdzenia warunków podanych w niniejszym Regulaminie.

3. Zasady wykonania umowy

3.1. Wysyłka towarów następuje w terminie 3-6 dni roboczych od chwili otrzymania należności przez Sprzedającego, chyba że podczas składania zamówienia został podany inny termin realizacji dostawy lub zamówione przedmioty są dostępne “na zamówienie”, o czym klient jest informowany w opisie przedmiotu.
3.2. Wysyłki towarów realizowane są w kolejności napływających zamówień, do wyczerpania zapasów. Przy dużej ilości napływających zamówień niektóre artykuły mogą być dostarczone osobną przesyłką w terminie późniejszym, który wynosi 4-6 tygodni od dnia otrzymania zamówienia. Wysyłka towarów nie jest ograniczona do terytorium Polski.
3.3. Koszty wysyłki naliczane są tylko raz, przy przyjmowaniu zamówienia.
3.4. Termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, klient będzie o tym informowany za pomocą wiadomości na zarejestrowanym przez siebie Koncie.
3.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów znajdujących się w ofercie, jak i w wysokości kosztów wysyłki, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły już zamówienia przed dokonaniem ww. zmian.

4. Zasady zmiany oraz rozwiązywania umowy

4.1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy i tym samym zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny.
4.2. Odstąpić od umowy można w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Dla zachowania terminu 14 dni na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia przed jego upływem na adres:
SPEARPOINT™-STORE, ul. Piłsudskiego 113e/4, 05-091 Ząbki lub na adres e-mail store@spearpoint.pl. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia za pośrednictwem zwrotnie przesłanej wiadomości, wskazując datę otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4.3. Zwrot wzajemnych świadczeń Stron powinien nastąpić niezwłocznie, przy czym nie później niż w okresie 14 dni liczonych od daty otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
4.4. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4.5. Towar należy odesłać na własny koszt nie podlegający zwrotowi na adres SPEARPOINT™-STORE, ul. Piłsudskiego 113e/4, 05-091 Ząbki.
4.6. Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości.
4.7. Dla przyspieszenia przetwarzania zwrotu, klient może posłużyć się gotowym dokumentem zwrotu: LINK
4.8. Zwracany towar powinien być nieuszkodzony oraz nie nosić śladów zużycia poza zużyciem koniecznym w granicach zwykłego zarządu zakupionym towarem  (np. wynikającym z konieczności przymierzenia lub innego sprawdzenia towaru).
4.9. W przypadku zwrotu towaru uszkodzonego lub noszącego ślady zużycia przekraczającego granice zwykłego zarządu Sprzedający może obciążyć Kupującego odszkodowaniem obejmującym koszt uszkodzenia lub zużycia towaru, przy czym kwota tego odszkodowania może zostać potrącona z kwoty ceny sprzedaży podlegającej zwrotowi na rzecz Kupującego. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.
4.10. Należność z tytułu zwrotu towaru zostanie przesłana Klientowi przelewem bankowym na wskazane konto lub na konto, z którego nastąpiła płatność.
4.11. Nie ma możliwości wymiany zwracanego towaru na inny.
4.12. W przypadku nie wywiązania się Sprzedającego z dostawy wszystkich zamówionych towarów w terminie 42 dni, klient ma prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Reklamacje

5.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
5.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
5.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
5.3.1. pisemnie na adres: SPEARPOINT™-STORE, ul. Piłsudskiego 113e/4, 05-091 Ząbki;
5.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: store@spearpoint.pl.
5.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
5.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: SPEARPOINT™-STORE, ul. Piłsudskiego 113e/4, 05-091 Ząbki.
5.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 5.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedającego do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 5.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta do żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.
5.8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu reklamacyjnemu Klienta zgodnie z Art. 561 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000827)
5.6 Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy niniejszego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (SPEARPOINT™-STORE, ul. Piłsudskiego 113e/4, 05-091 Ząbki) lub na adres e-mail: store@spearpoint.pl. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma niniejszy regulamin i stosowne przepisy prawa.
6.2. W SKLEPIE została wprowadzona Polityka prywatności. Przeglądając jego zawartość i korzystając z jego funkcji zgadzasz się na zawarte w niej założenia.
6.3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
6.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami Regulaminu.
6.5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.07.2016r.