Płat­no­ści

Płat­no­ści w SPEARPOINT™-STORE przyj­mo­wa­ne są na kon­to ban­ko­we:
SPEARPOINT – STORE
Elż­bie­ta Skrzy­pek “SAGARIS
56 1950 0001 2006 0012 2254 0001 – Idea Bank

Na opła­ce­nie zamó­wie­nia Klient ma 7 dni. Po tym ter­mi­nie zamó­wie­nie nie­opła­co­ne zosta­je anu­lo­wa­ne, a umo­wa zosta­je uzna­na za nie zawar­tą.

Wysył­ka

Towa­ry ze skle­pu SPEARPOINT™- STORE wysy­ła­ne są za pomo­cą fir­my InPo­st.
Obec­ne kosz­ty wysy­łek to:
Pacz­ko­ma­ty InPo­st: 10zł
Kurier InPo­st: 15zł

Wysył­ki zagra­nicz­ne reali­zo­wa­ne są z łaska­wą pomo­cą Pocz­ty Pol­skiej i wg jej cen­ni­ka oraz InPo­st Cross Bor­der.

Obsłu­ga wysy­łek reali­zo­wa­na jest tyl­ko w dni robo­cze (ponie­dzia­łek – pią­tek). Jeże­li towar jest w maga­zy­nie, wysy­ła­ny jest w prze­cią­gu 3–6 dni od zaksię­go­wa­nia płat­no­ści na kon­cie. (W prak­ty­ce prze­sył­ki wycho­dzą już następ­ne­go dnia po księ­go­wa­niu.)
W przy­pad­ku kie­dy przed­mio­ty są “na zamó­wie­nie”, wysył­ka reali­zo­wa­na jest w okre­sie od 1–6 tygo­dni kalen­da­rzo­wy­ch. Jeże­li po 42 dnia­ch kalen­da­rzo­wy­ch prze­sył­ka nie zosta­nie zre­ali­zo­wa­na, Klient ma pra­wo do rezy­gna­cji z zamó­wie­nia i zwro­tu wpła­co­nej należ­no­ści.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­du­je się w REGULAMINIE.