Gwa­ran­cja

  1. Wszyst­kie pro­duk­ty sprze­da­wa­ne w SPEARPOINT™-STORE i posia­da­ją­ce met­kę SPEARPOINT™ obję­te są gwa­ran­cją pro­du­cen­ta. Gwa­ran­cja ta jest doży­wot­nia i obej­mu­je wszel­kie defek­ty wyni­ka­ją­ce z błę­dów w sztu­ce. Taki­ch jak: wadli­we szwy, strzę­pią­ce się kra­wę­dzie taśm i tka­ni­ny, źle ryglo­wa­ne szwy, wyko­na­nie rażą­co odstę­pu­ją­ce od przy­ję­tej kon­wen­cji oraz wady pro­duk­cyj­ne bez­po­śred­nio wpły­wa­ją­ce na wytrzy­ma­ło­ść.
  2. Wszyst­kie inne kom­po­nen­ty posia­da­ją 3 lata gwa­ran­cji. Wyjąt­kiem są pod­ze­spo­ły na któ­re wyko­naw­ca wyzna­czył okres gwa­ran­cji krót­szy niż 3 lata.
  3. Każ­dy wnio­sek gwa­ran­cyj­ny przyj­mo­wa­ny i roz­pa­try­wa­ny jest indy­wi­du­al­nie. Pomi­mo wszel­ki­ch sta­rań, w pro­ce­sie pro­duk­cji wystę­pu­je spo­ry wpływ czyn­ni­ka ludz­kie­go, któ­re­go nie da się wklu­czyć. Sta­ra­my się jed­nak by wszyst­kie pro­duk­ty były pozba­wio­ne tak żało­sny­ch wad jak choć­by wadli­we szwy. Jeże­li jed­nak w cią­gu życia pro­duk­tu wystą­pi wada spo­wo­do­wa­na ułom­no­ścią pro­du­cen­ta, dopil­nu­je­my by gwa­ran­cji sta­ło się zadość.
  4. Wnio­sek gwa­ran­cyj­ny jest auto­ma­tycz­nie odrzu­ca­ny jeże­li wada któ­ra wystą­pi jest spo­wo­do­wa­na nie­od­po­wie­dzial­nym użyt­ko­wa­niem lub po pro­stu głu­po­tą użyt­kow­ni­ka.
    W takim wypad­ku napra­wa uszko­dzeń jest moż­li­wa, jed­nak powin­na być oma­wia­na indy­wi­du­al­nie.
  5. W każ­dym przy­pad­ku pro­si­my o kon­takt na adres: store@spearpoint.pl.

GWARANCJA NA PODANYCH ZASADACH UDZIELANA JEST TYLKO PRZY PIERWOTNYM ZAKUPIE.

W przy­pad­ku odsprze­da­ży pro­duk­tu oso­bie trze­ciej, obo­wią­zu­ją zasa­dy opi­sa­ne w obo­wią­zu­ją­cej usta­wie (Dz.U. 2014 poz. 827).